Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin FundacjaEtna.pl Regulamin przekazywania darowizn na rzecz Fundacji ETNA


I. Postanowienia Wstępne

Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Fundację ETNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Belliniego 10/21, 03-289, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854128; posiadająca NIP: 5242904914, REGON: 386743740, usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony fundacjaetna.pl przekazywanie darowizn pieniężnych na działania statutowe Fundacji.


II. Definicje

 1. Fundacja – Fundacja ETNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Belliniego 10/21, 03-289, wpisana do odpowiednich rejestrów.
 2. Regulamin – Niniejszy dokument określający zasady przekazywania darowizn na rzecz Fundacji.
 3. Darczyńca – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca ze strony w celu przekazania darowizny.
 4. Darowizna – Kwota stanowiąca darowiznę na cele statutowe, przekazywana przez Darczyńcę.
 5. Serwis Przelewy24 – Operator płatności umożliwiający dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Fundacji.

III. Zasady Przekazywania Darowizn na stronie oraz na konto bankowe

Przekazywanie darowizn odbywa się za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24. Darczyńca może wybrać kwotę darowizny, a transakcja odbywa się zgodnie z instrukcjami operatora płatności. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej. Wpłaty są chronione certyfikatem SSL. 

W przypadku dokonywania wpłat na konto bankowe Fundacji, prosimy o zapewnienie, że tytuł przelewu jest dokładnie zgodny z wytycznymi podanymi przez Fundację. W przypadku przelewów, które zostaną zrealizowane z tytułem przelewu niezawierającym wszystkich wymaganych informacji lub będących nieczytelnymi, Fundacja zastrzega sobie prawo do zaliczenia takich wpłat na rzecz realizacji celów statutowych. Wszelkie wpłaty, które nie mogą być jednoznacznie przypisane do konkretnego celu z powodu niedokładnego tytułu przelewu, będą traktowane jako wsparcie ogólne działalności Fundacji, co umożliwi nam kontynuowanie naszej misji i realizację założonych celów. Zachęcamy do dokładnego sprawdzania informacji podawanych w tytule przelewu, aby zapewnić, że Państwa wsparcie zostanie wykorzystane zgodnie z Państwa intencjami.

W przypadku zebrania środków objętych daną zbiórką nadwyżka finansowa przekazana przez darczyńców zostanie wykorzystana zgodnie z celami określonymi w statucie organizacji i rozliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest akceptowane przez każdego darczyńcę wspierającego akcję.


V. Termin Przekazywania

Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu.


VI. Reklamacje, Zwroty Darowizny, Reklamacje Usług Przelewy24

 1. W przypadku problemów z przekazaniem darowizny, Darczyńca może zgłosić to Fundacji.
 2. Reklamacje dotyczące usług Przelewy24 należy zgłaszać bezpośrednio do operatora płatności.
 3. W celu uzyskania zwrotu darowizny, Darczyńca powinien skontaktować się z Fundacją.

VII. Zgoda na Publikację Zbiórki i Informacja o Kosztach Marketingowych

 1. Właściciele zwierząt wyrażają zgodę na publikację informacji o zbiórkach na stronie internetowej Fundacji.
 2. Wszystkie zwierzęta prezentowane na naszej stronie internetowej są podopiecznymi naszej fundacji, na rzecz których przekazywane są środki pozyskane z działalności statutowej, mające na celu zapewnienie im najlepszej możliwej opieki i wsparcia.
 3. Do 35% zebranych środków może być przeznaczonych na koszty marketingowe.
 4. Akceptacja tych warunków jest obligatoryjna dla właścicieli zwierząt korzystających z platformy zbiórkowej Fundacji.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji procentowej wartości środków przeznaczanych na marketing.
 6. W przypadku braku kontaktu z właścicielem zwierzęcia w ustalonym terminie, nieodebrane środki zostaną przekazane na działalność statutową Fundacji.

VIII. Ochrona Danych Osobowych

 1. Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny.
 2. Fundacja ETNA zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Dane Darczyńcy są przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i rozliczeniem Darowizny.
 4. Administrator danych może przekazać dane Darczyńcy firmom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe oraz firmom z branży informatycznej.

X. Postanowienia Końcowe

Regulamin obowiązuje od 23 sierpnia 2022 roku. Wszelkie spory wynikłe z umowy darowizny będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Fundacji. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Pomyślnie wylogowano!