Przejdź do treści

Regulamin newslettera

uchwała Zarządu Fundacji ETNA

z dnia 10 listopada 2023 r.

regulamin newsletter

 • 1. Na podstawie §23 ust. 2 statutu Fundacji Etna uchwala się niniejszy regulamin.
  §2. Uchwała przyjęta stosunkiem jeden głosy za przyjęciem uchwały. Głosów ważnych oddano jeden.
  §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia i podlega ogłoszeniu na stronie www Fundacji Etna.

Prezes Zarządu Fundacji Etna Bartosz Król

 

 1. Postanowienia ogólne.
 • 1. 1. W niniejszym regulaminie pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
 1. „Portal” – strona główna https://www.fundacjaetna.pl oraz jej pod-strony,
 2. „Administrator” – właściciel Portalu tj. Fundacja Etna z siedzibą w Warszawie, ul.Belliniego 10/21 03-289 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854128; posiadająca NIP: 5242904914, REGON: 386743740,
 3. „Użytkownik” – każdy internauta dokonujący rejestracji.
 1. Adres e-mail Użytkownika lub inne dane osobowe podane w korespondencji z Administratorem lub zebrane przez Administratora są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie.
  3. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

Usługi

 • 2.1. Usługa newsletter ma na celu dostarczenie zmówionych informacji.
  2. Usługi świadczone w ramach newsletter są bezpłatne.
  3. Zamówienie usługi newsletter następuje poprzez rejestrację na stronie internetowej www. należącej do Fundacji, która odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika własnego adresu e-mail oraz innych danych określonych w procesie rejestracji.
  4. Zamówienie newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych informacji, w tym informacji handlowych. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą ofert handlowych Administratora oraz jego partnerów.
  5. Zamówiony newsletter jako wiadomość e-mail jest przesyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail. Administrator usługi jest wyłącznym dysponentem adresu e-mail, nie udostępni go osobom trzecim oraz wykorzystuje go jedynie w celu świadczenia Usługi oraz realizacji postanowień Regulaminu.
  6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  7. W celu zarejestrowania się Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe.
  8. Dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć Użytkownika i być zgodne z prawdą.

 

Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 • 3.1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą aktywacji Usługi newsletter dokonanej przez Użytkownika.
  2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
  3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
  4. Administrator rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia newsletter poprzez skasowanie adresu e-mail Użytkownika z bazy newsletter.
  5. Użytkownik rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Usługi newsletter poprzez wysyłanie wiadomość e-mail na adres zamieszczony w stopce newsletter.
  6. Zgłoszenie usunięcia konta należy wysłać z adresu e-mail użytego do rejestracji.
  7. O usunięciu adresu e-mail z bazy newsletter do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca wykonanie usunięcia.

 

Dane osobowe.

 • 4.Administratorem danych osobowych jest Fundacja Etna
 • 5.Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
 • 6. 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji usługi. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi.
  2. Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Sprzeciw może zostać wyrażony w szczególności: mailem na adres kontakt@fundacjaetna.pl, listownie na adres Wykonawcy wskazany w §1 lub osobiście do protokołu w siedzibie Wykonawcy, znajdującej się pod adresem wskazanym w §1.
 • 7.Podanie danych osobowych Użytkownika, jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji usługi.
 • 8.Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

 

II Klauzula informacyjna

 • 9.Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Etna z siedzibą w Warszawie, ul. Belliniego 10/21 03-289 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854128; posiadająca NIP: 5242904914, REGON: 386743740,kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: kontakt@fundacjaetna.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w uzyskiwania newslettera oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym przez administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e i f RODO,
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej Usługi

 • 10. 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do newsletter wynikający z przyczyn od Administratora niezależnych.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu strony rejestracyjnej newsletter w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

 

Postępowanie reklamacyjne

 • 11. 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usług, Użytkownik może złożyć reklamację.
  2. Użytkownik składa reklamację pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia za pomocą listu elektronicznego na adres @ wskazany na stronie newsletter.
  3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

Postanowienia końcowe

 • 12.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia podjęcia uchwały i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
 • 13.Fundacji przysługuje prawo zmiany regulaminu na zasadach właściwych zmianie decyzji w formie uchwały.

Pomyślnie wylogowano!